Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı.pdf

Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı PDF


İçindekiler

İçindekiler V
Bölüm 1
Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı
Konusuna Giriş
I-Kendi Payını Geri Satın Alma Nedenleri Ya Da Güdüleri 4
a) Geri Plan 4
b) Teorik Açıklama ve Test Çalışmaları 8
c) Anket Çalışmalarında Belirlenen Nedenler 12
II- Kendi Paylarını Geri Satın Alma Yöntemleri . 16
III- Pay Geri Edinim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi . 18
a) Temel Düzenleme Alan ve Kuralları . 19
b) Kıyaslamalı Geri Alım Programları ile Yapılan Açık Piyasa İşlemeleri
Kuralları . 34
c) Pay Edinimleri İle İlgili Olarak Genel Düzenleme Çerçevesi 39
Bölüm 2
Yabancı Hukuk Sistemlerinde Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı
I - Amerika Birleşik Devletlerinde Şirketlerin Kendi
Paylarını Edinimi . 42
a) Şirketler Hukuku Kuralları . 42
1) Model Business Corporation Act (MBCA) . 42
2) Delaware General Corporation Law (DGCL) . 44
b) Sermaye Piyasası Hukuku Kuralları 45
1) İçerden Öğrenenler Ticareti ve Rule 10b-5 . 45
2) Manipülasyon Karşıtı Kurallar ve Rule 10b-18 46
II - Avrupa Birliği Düzenlemeleri . 49
a) Şirketler Hukuku Düzenlemeleri 49
1) Kapsam . 50
2) Kendi Payını Taahhüt Yasağı . 52
3) Kendi Paylarını Edinme Kuralı 52
4) Kuralın İstisnaları . 55
5) Payların Elden Çıkarılması . 56
6) Paylara Ait Haklar 56
7) Bilançoda Gösterim 57
8) Rehin Olarak Kabul Etme 57
9) Yıllık Raporda Kamuyu Aydınlatma 57 Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı VI
10) Pay Edinimi İçin Finansal Yardım . 58
b) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri . 60
1) Giriş 60
2) Com.Reg.2273/2003 . 62
3) Regulation (EU) No 596/2014 Kuralları . 66
III - Almanyada Şirketlerin Kendi Paylarını Edinimi . 68
a) Genel Kural 69
b) Üçüncü Kişiler Yoluyla Pay Edinimi 71
c) Paya Bağlı Haklar 72
d) Payların Elden Çıkarılması 72
e) Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etme 72
f) Yaptırım . 73
g) Finansal Yardım ve Dolanma İşlemleri . 73
h) Güvenli Liman Kuralları 74
IV - Birleşik Krallıkda Şirketlerin Kendi Paylarını Edinimi . 74
a) Kendi Paylarını Edinim İle İlgili Düzenlemeler. 75
1) Şirketler Hukuku Düzenlemeleri . 75
1.a) Kendi Paylarını Edinim . 76
i) Kendi Paylarını Edinimin Genel Kuralı. 76
ii) Kuralın İstisnaları . 76
iii) Yaptırım 77
1.b) Kendi Paylarını Satın Alma . 78
i) Genel Kural . 78
ii) Satın Alma Yöntemleri . 78
ii.1) Pazardan Satın Alma 78
ii.2) Pazar-dışı Satın Alma 81
iii) Payları Satın Almanın ve Geri Çağırmanın Finansmanı . 82
iv) Satın Alınan ve Geri Çağrılan Payların Tabi Tutulacağı Hüküm 84
v) Portföy Payları (Treasury Shares) . 84
vi) Geri Çağrılabilir Paylar . 85
2) Sermaye Piyasası Kuralları . 87
2.1) Kotasyon Kuralları. 87
2.1.a) Giriş 87
1) Kapsam 87
2) Menkul Kıymetleri Satın Almanın Genel Kuralı 87
3) İlişkili Taraftan Satın Alma . 88
2.1.b) Kendi Sermaye Paylarını Satın Alma . 88
i) % 15den az satın almalar (LR 12.4.1) . 88
ii) % 15 ve üstünde satın almalar (LR 12.4.2) 89
iii) Kamuya Açıklama 89
2.1.c) Kendine Ait Diğer Menkul Kıymetlerini Satın Alma . 90
2.1.d) Portföy Payları 90
2.1.e) Kendi Paylarını Satın Alma Hakkında Sirküler 90
2.1.f) Yasaklanmış Dönem Tanımlaması 91
2.2 Güvenli Liman Kuralları . 91 İçindekiler VII
3) The Code 92
b) Finansal Yardım Yasağı . 93
1) Kapsam . 93
2) Finansal Yardım Kavramı ve Yasaklanmış Finansal Yardım Biçimleri . 94
3) Finansal Yardım Yasağının İstisnaları 95
4) Finansal Yardım Yasağının Yaptırımları 96
Bölüm 3
Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Almaları
I - Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Ortaklıkların
Paylarını Geri Alması- Kısa Bir Tarihsel Bakış 99
II- Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Konuya Giriş 102
a) Terim Meselesi 102
b) Halka Açık Şirketlere Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi . 103
c) SPKn. Düzenlemesinin Kapsamı . 106
i) Kişiler Açısından . 106
Halka Açık Ortaklıklar . 106
HAO ile Konsolide Edilen Ortaklıklar . 107
Üçüncü Kişiler 109
Yatırım Ortaklıkları 110
Birleşme Amaçlı Ortaklıklar 110
Özel Kanunlarına Tabi Olan Ortaklıklar 111
ii) Araçlar Bakımından 111
Genel Olarak 111
Paylar . 112
Paya Dönüştürülebilir veya Payla Değiştirilebilir Sermaye
Piyasası Araçları 113
Varantlar 114
iii) Geri Alım Yöntemleri Bakımından . 116
iv) İşlemler Bakımından 118
III- Geri Alımda Uyulacak İlkeler ve Sınırlar 120
a) Temel İlke 121
b) Ortak Sayısı Açısından Kısıtlama 122
c) Parasal Kısıtlamalar . 122
1. Sermaye Oranı Bakımından Kısıtlama . 122
2. Dağıtılabilir Kâra Olan Oransal Kısıtlama 123
3. Finansal Duruma İlişkin Kısıtlama . 124
d) Zaman Kısıtlamaları 125
e) Sınırlamaya Tabi Olmayan Edinimler 126
1) HAOlar İçin Öngörülen Sınırlama Dışı Edinimler 127
i) Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayenin Azaltılması Çerçevesinde: 128
ii) Külli Halefiyet Kuralının Gereği Olarak 129
iii) Bir Kanuni Satın Alma Yükümlülüğü Nedeniyle 129 Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı VIII
iv) Karşılıksız Olarak Edinme . 129
v) Azınlık Haklarının Korunmasına Yönelik Olarak Alınmış bir SPKr.
Kararı veya Mahkeme Kararı Neticesinde . 130
vi) Cebri İcradan veya Mahkeme Kararı İle Ortaklığın Alacağının
Tahsili Amacına Yönelik Olarak . 130
vii) Kurulun İlgili Düzenlemeleri Uyarınca Ayrılma veya Ortaklıktan
Çıkarma/Satma Hakkının Kullandırılması 131
2) TTKnda Belirtilmiş Olan Diğer Sınırlama Dışı İşlemler 132
IV - GERİ ALIM PROGRAMI İLE ALIM SÜRECİ 134
a) Geri Alım Programının Hazırlanması 134
b) Geri Alım Programının Unsurları 135
c) Geri Alım Programının Süresi . 136
d) Genel Kurul Aşaması . 137
e) Geri Alım Programının Uygulanması 139
1) Payların Geri Alımında Uygulanacak Yöntem . 139
i) Açık Piyasa İşlemleri Yoluyla . 139
ii) Gönüllü Pay Alım Teklifi Yoluyla . 140
2) İşlem Yapılamayacak Haller ve İşlem Yapamayacak Kişiler . 141
i) Ertelenmiş İçsel Bilgilerin Olması Halinde . 141
ii) İçerdekiler ve İlişkili Kişlerin İşlem Yapma Yasağı . 142
f) Geri Alım Programının Sona Ermesi 143
V- Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Payların Geri Alınması . 143
VI - Finansal Destek Yasağı . 146
a) Giriş . 146
b) Yasağın Konusu ve Kapsamı . 148
VII - Geri Alınan Paylara İlişkin Haklar 149
a) Giriş . 149
b) Oy Hakları . 150
c) Kar Payı . 150
d) Yeni Pay Alma Hakkı 151
VIII - Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması ve İtfası 152
a) TTK Kuralları Uyarınca Elden Çıkarma 152
b) SPKn. ve İkincil Düzenlemeler Uyarınca Elden Çıkarma . 153
i) Sınırlamalar İçindeki Edinimler. 153
ii) Sınırlamaları Aşan Edinimler . 153
iii) Kurallara Aykırı Edinimler 154
iv) Geri Alım Programı Çerçevesinde Alınan Payların Elden
Çıkarılması . 154
c) Geri Alınan Payların İtfası . 155
IX - Payların Geri Alınmasında Bilgi Suistimali Ve Piyasa
Dolandırıcılığı 156
X - Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi . 158
a) Yedek Akçe Ayrılması . 158
b) Muhasebeleştirilme 160 İçindekiler IX
c) Finansal Tablolarda Gösterim 162
d) Yıllık Faaliyet Raporunda Gösterim 163
XI - Ortaklığın Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul
Etmesi . 163
XII - Geri Alınan Paylar ve Vergi Hukuku 169
XIII - Kurallara Aykırılığın Sonuçları ve Yaptırım
Sorunu . 171
a) Özel hukuk açısından sonuçlar ve yaptırımları 171
i) İşlemlerin Hukuki Sonuçları 171
ii) Sorumlular 174
iii) Sorumluluğun Kapsamı . 175
iv) Pay Sahiplerinin Sorumluluğu . 176
v) Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu . 177
vi) Genel Kurul . 178
b) Kamu Hukuku Sorumluluğu 178
i) Giriş . 178
ii) İdari Tedbirler . 180
iii) İdari Para Cezası 180
iv) Ceza Sorumluluğu . 181
iv.1. Güvenli Liman Kuralları 181
iv.2. Güveni Kötüye Kullanma . 182
iv.3. Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında ve Finasal Tablo
ve Raporlarda Usulsüzlük 182
Bölüm 4
Kısa Bir Değerlendirme ve Bazı Düşünceler 183
Düzenlemeler ve Dökümanlar . 189
Kaynaklar 199
(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Sayısı: 210

Baskı Yılı: 2015


Dili: Türkçe
Yayınevi: Legal

a) Geri alım işlemlerine başlanmasından en az iki iş günü önce şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile geri alım yapılacağı hususu, söz konusu geri alımın amacı, geri alıma konu pay miktarı ve ödenecek azami tutar kamuya duyurulur.

6.27 MB Dosya boyutu
9786053150633 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.topbookshop.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

- Yabancı Hukuk Sistemlerinde Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

10.07.2015

avatar
DOĞAN KARA

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN KENDİ PAYLARINI ... Kanunu (SerPK) 22. maddesi ile kendisine verilen halka açık şirketlerin paylarının geri ... Ali İhsan/Erişir Karacan, Esra: Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı,&nb...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

26 May 2016 ... Halka açık anonim ortaklıklar, kendi paylarını, SPK tarafından belirlenen ... şartlara, işlem sınırlarına, geri alınan payların elden çıkarılması veya itfası ve bu ... Pay alım teklifinin SPK tarafından yasaklandığı duruml... 29 Haz 2013 ... Kararın oy çokluğuyla alınması ve karşı oylarda yer alan gerekçeler ... İşte haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilen ... D.D.K. kararı çok büyük tartışmalara açık diyebiliriz. ... önü açılmı...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

9) Yıllık Raporda Kamuyu Aydınlatma 57 Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı VI 10) Pay Edinimi İçin Finansal Yardım . 58. b) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri . 60. 1) Giriş 60. 2) Com.Reg.2273/2003 . 62. 3) “Regulation (EU) No 596/2014” Kuralları . 66. III - ALMANYA’DA ŞİRKETLERİN KENDİ PAYLARINI EDİNİMİ ... Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı, Ali İhsan Karacan, Legal Yayıncılık. Konusu, yorumları ve özetini oku, satın al ISBN 9786053150633